สถานที่ สถานที่ สถานที่: ความเจริญด้านการผลิตของสหรัฐฯ มีปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์


ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของโรงงานอาจพังทลายลงในไม่ช้า เพราะความขาดแคลนของไซต์ขนาดใหญ่ที่พร้อมใช้งาน ตามการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ 25 กลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐและท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณูปโภค และบริษัทต่างๆ ที่ให้สัมภาษณ์โดยรอยเตอร์Source link

chris fairhurst

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 - 3 =