Continental รายงานกำไรเพิ่มขึ้น 47% ในไตรมาส 3 เนื่องจากการปรับขึ้นราคาชดเชยต้นทุน


Continental กล่าวว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 605 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้Source link

chris fairhurst

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 - 4 =